Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openlucht recreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het gaat om basisvoorzieningen, openbaar en (meestal) gratis toegankelijk.

Wat doet een recreatieschap?

De taken die een recreatieschap uitvoert, zijn gemeentelijke taken die uit efficiencyoogpunt aan een recreatieschap zijn overgedragen. Het gaat om voorzieningen van meer dan lokaal belang in het buitengebied, vaak gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten. De zorg voor dergelijke voorzieningen kan vaak niet alleen door één gemeente gedragen worden.

De kracht van recreatieschappen ligt dan ook in gezamenlijk gebiedsgericht recreatiebeleid, een efficiënte uitvoering van dat beleid en een evenwichtige verdeling van de lasten.

Regelgeving, plannen en samenwerking

Een recreatieschap doet meer dan alleen recreatieve voorzieningen aanleggen en onderhouden. De schappen hebben ook eigen regelgeving en handhaven die ook.

Er worden beleidsplannen voor openluchtrecreatie opgesteld, adviezen gegeven en activiteiten en initiatieven van derden ondersteund. Zo wordt er nauw samengewerkt met organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbescherming en recreatie en toerisme.

Op de Loosdrechtse Plassen en Vinkeveense Plassen zijn de recreatieschappen verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer.

De schappen hebben een inbreng bij landinrichtings- en gebiedsprojecten zoals De Venen, Noorderpark, Langbroekerwetering, Hollandse IJssel en Haarzuilen. Zij zorgen ervoor dat in deze plannen ook de recreatie voldoende aan bod komt.