Het waterschap en de gebiedspartners werken samen aan een veilige dijk en een natuurlijke en recreatieve uiterwaard, waar zowel omwonenden als recreanten straks volop van kunnen genieten. Met de ondertekening van een overeenkomst op 13 mei 2022 is het licht op groen gezet voor het realiseren van het deelproject Sterke Lekdijk: Salmsteke Ontkiemt!  De samenwerking resulteert in een veilig en mooi gebied voor iedereen en beoogt meer efficiëntie, kortere doorlooptijden en minder overlast.

Het waterschap, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik werken de komende twee jaar nauw samen aan het project. De werkzaamheden in de uiterwaarde lopen van 23 juni 2022  tot en met april 2023. Daarna volgen de werkzaamheden aan de dijk. De oplevering staat gepland begin 2024.

Meer efficiëntie, kortere doorlooptijd en minder overlast
Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie. Met als resultaat een veiliger én aantrekkelijker gebied. De samenwerking maakt het mogelijk dat één aannemer beide projecten in één keer kan uitvoeren. Dat zorgt voor meer efficiëntie, een kortere doorlooptijd en minder overlast voor de omgeving.

Een veilig en mooi gebied voor iedereen
Naast een sterkere dijk realiseren de partijen natte en droge natuur, een veilige zwemplas en ruimte voor horeca. Wandelaars en hondenuitlaters kunnen het gebied straks bezoeken. Met de nieuwe bekrachtiging van de samenwerking binnen Salmsteke Ontkiemt! zetten de partners de volgende stap om de gemaakte plannen door te ontwikkelen en te realiseren. Het voorkeursalternatief van de dijk en de uiterwaard worden hiervoor uitgewerkt tot één integraal ontwerp.

Project Sterke Lekdijk
Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer Informatie
Meer informatie over het project Salmsteke Ontkiemt! is te vinden op: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/