Het werkgebied van het vroegere Recreatieschap Vinkeveense Plassen valt sinds 1 januari 2018 onder Recreatieschap Stichtse Groenlanden, maar wordt in onderhoud, beheer en beleid nog wel onderscheiden als »Programma Vinkeveense Plassen. Het gebied omvat open plassen, legakkergebieden en terreinen en routes in het veenweidengebied. In het recreatief gebruik ligt het accent op watersport en dagrecreatie.

Naast het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de openbare dagrecreatieve voorzieningen in het gebied, heeft het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden publiekrechtelijke taken: toezicht op de woonschepen in de Vinkeveense Plassen, uitvoering van het kampeerbeleid, toezicht op ligplaatsen voor pleziervaartuigen buiten de jachthavens en het nautisch vaarwegbeheer.

Objecten in beheer

In het noord-oosten van de Vinkeveense plassen ligt een ring van 12 recreatie-eilanden, met strandjes, speelweiden, aanlegsteigers en op sommige eilanden toiletvoorzieningen en horeca. Die eilanden zijn van het recreatieschap, en worden onderhouden en beheerd door Recreatie Midden-Nederland.

Maar het recreatieschap heeft meer onder haar hoede, zoals het vaarcircuit De Ronde Venen, verschillende kanoroutes, aanlegplaatsen en legakkers. Het recreatieschap heeft ook fiets- en wandelpaden in eigendom.

Voor meer informatie over het Programma Vinkeveense Plassen, kijk op »Werken aan de Vinkeveense Plassen