Aan de noord- en westzijde van de Loosdrechtse plassen ligt te veel veenslib. Hierdoor is het water te ondiep om te varen. Door opwervelend slib neemt bovendien de waterkwaliteit af, waardoor het aantal vis- en waterplanten afneemt.

De legakkers in het Loosdrechts plassengebied zijn van cultuurhistorische waarde. Helaas is de oeverbescherming van veel legakkers zwak. Door wind en golven kalven de oevers van de legakkers steeds verder af. Het waardevolle cultuurlandschap dreigt zo verloren te gaan.

Zes overheids- en twee private partijen willen hieraan een einde maken en zijn gezamenlijk een proefproject begonnen.

Wie doen er mee?

Het proefproject is een bijzonder samenwerkingsproject. Deelnemers: Plassenschap Loosdrecht e.o., Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP), en de ondernemers en watersport-verenigingen van de Oud Loosdrechtse Dijk. Het projectuitvoering wordt geleid door Recreatie Midden-Nederland.

Doelstelling

Het doel van het proefproject is te onderzoeken of het veenslib uit de Loosdrechtse plassen verwerkt en toegepast kan worden als bouwstof voor legakker herstel. Uiteindelijk willen we dat de legakkers voorzien zijn van robuuste, stabiele oevers die door rietvegetatie een natuurlijke bescherming tegen afslag hebben. De ervaringen met dit proefproject zullen worden gebruikt in toekomstige projecten. Het uiteindelijk doel is een integrale aanpak van het veenslibprobleem in de Loosdrechtse plassen.

Blijf op de hoogte

We brengen geregeld een nieuwsbrief uit met de laatste stand van zaken rond het proefproject. Wilt u die ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan »h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl

Nieuws

Het laatste nieuws over het project vindt u in »de Nieuwsbrief

Legakkerherstel; ruim 1 jaar verder!