Privacyverklaring Recreatie Midden-Nederland

Uw privacy is voor Recreatie Midden-Nederland van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Recreatie Midden-Nederland allemaal doet met informatie over u die wij gebruiken.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Recreatie Midden-Nederland via de »contactpagina op onze website.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

Recreatie Midden-Nederland heeft soms gegevens van u nodig bij het uitvoeren van haar publieke taak, het leveren van diensten en producten of om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws, als u dat wilt. We gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een bepaalde taak.

Persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Specifieke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van een ontheffing of het leveren van een dienst
 • Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om vast te leggen bij bepaalde taken

Verdere details over het gebruik van persoonsgegevens vindt u onder:

Bewaartermijn

Recreatie Midden-Nederland is verplicht bepaalde informatie te bewaren volgens in de Archiefwet vastgelegde bewaartermijnen. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd, voor zover de wet dit toestaat.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Recreatie Midden-Nederland geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of als de wet zegt dat dat moet.

Soms werkt Recreatie Midden-Nederland samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. U kunt daarbij denken aan het verzorgen van drukwerk of het backuppen van gegevens door een IT-leverancier om te voorkomen dat gegevens verloren gaan in geval van storing. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Recreatie Midden-Nederland. Deze partners zijn verplicht om met dezelfde zorgvuldigheid met uw gegevens om te gaan als Recreatie Midden-Nederland en mogen die gegevens niet aan anderen verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden.

Daarnaast verstrekt Recreatie Midden-Nederland uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal Recreatie Midden-Nederland uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Gebruik van cookies

Recreatie Midden-Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken geen cookies om webverkeer te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en vergroten uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Recreatie Midden-Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Recreatie Midden-Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall;
 • Gebruik van TLS om communicatie te versleutelen, zodat onderschepte communicatie niet door derden gelezen kan worden
  • Op haar website gebruikt Recreatie Midden-Nederland een SSL-certificaat, Als u persoonsgegevens op de website invult, worden deze versleuteld verstuurd en kunnen die niet gelezen worden door derden, als ze die communicatie onderscheppen.
  • op de mailserver wordt TLS gebruikt. TLS werkt alleen wanneer uw mailprovider ook TLS ondersteunt. Dat is bij vrijwel alle grote IT-leveranciers het geval
 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die die gegevens nodig hebben voor hun functie. Toegang tot systemen met persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Opslag van uw gegevens gebeurt uitsluitend in IT-systemen waarvoor Recreatie Midden-Nederland een abonnement heeft afgesloten en die door de leveranciers qua beveiliging up-to-date wordt gehouden. Leveranciers moeten hun beveiliging aantoonbaar op orde hebben door bijvoorbeeld een ISO-27001 certificaat. Werkplekken worden ingesteld met automatische beveiligingsupdates.
 • Onze IT-leveranciers maken doorlopend backups van alle gegevens, om verlies te voorkomen.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor het contactformulier op onze website. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • verstrekken van uw gegevens middels een computerbestand aan u.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt met behulp van de gegevens op de contactpagina contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Recreatie Midden-Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen.

Dat kan via de volgende link: »Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Recreatie Midden-Nederland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 8058, 3503 RB Utrecht

E-mailadres
»fg@recreatiemiddennederland.nl

Telefoon
+31 (0)30 29 74 005