Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen, de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende weidegebieden.

Daarnaast heeft het Plassenschap een aantal recreatieterreinen, wandel- en fietspaden gelegen in het westelijk weidegebied van de gemeente Breukelen in eigendom, beheer en onderhoud. Dit betreft onder meer de terreinen Bosdijk, Zwaan, de Aa, de Geer, Oukoperdijk en enkele wandel- en fietspaden.

De deelnemers in het plassenschap zijn de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Utrecht, alsmede de Provincies Utrecht en Noord-Holland.

Diensten en voorzieningen
Het plassenschap wil het huidige schapsgebied in stand houden en waar mogelijk de recreatieve voorzieningen verbeteren. De volgende diensten en voorzieningen worden door het schap geboden:
• het schutten van 25.000 boten door de diverse sluizen;
• dagrecreatie bij De Strook en op de eilanden;
• uitgifte van 800 jaarsnelvaarontheffingen en 2.600 dagsnelvaarontheffingen;
• uitgifte van 170 woonschipontheffingen in het werkgebied;
• aanbieden van ruim 200 aanlegplaatsen bij de eilanden en legakkers.

Doelstelling en taken
Doel van het plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden.
Vanuit de doelstelling is het plassenschap belast met de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen. Zo zijn in de afgelopen jaren 5 openbare recreatie-eilanden aangelegd, een groot dagrecreatieterrein ontwikkeld (De Strook) en vele aanlegplaatsen gerealiseerd. Ook zijn vaarwegen aangelegd en verbeterd (Muyeveldse Vaart, ’s-Gravelandse Vaart).

Het plassenschap beheert bovendien een viertal sluizen. Het streven is een zo groot mogelijke verscheidenheid aan recreatieactiviteiten mogelijk te maken.

Vaarwegbeheer
Het plassenschap is vaarwegbeheerder van de plassen en de aanliggende vaarwegen. Vanuit die (overheids-)taak is beleid ontwikkeld voor woonschepen, het afmeren van vaartuigen, het maken van werken op en aan het water (zoals beschoeiingen en steigers) en de (snelle) motorbootvaart. Dit is vastgelegd in een aantal verordeningen en besluiten.

Legakkers
Daarnaast is het streven om waardevolle legakkers te herstellen, te verbeteren en te behouden en zo een uniek gebied in stand te houden.