Onze organisatie

Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de in de Provincie Utrecht en gedeeltelijk Noord-Holland werkzame recreatieschappen: Recreatieschap Stichtse Groenlanden (inclusief Programma Vinkeveense Plassen) en Plassenschap Loosdrecht en omstreken. Deze recreatieschappen en de provincie Utrecht hebben samen een overeenkomst (gemeenschappelijke regeling) gesloten om alle uitvoeringstaken gezamenlijk door Recreatie Midden-Nederland uit te laten voeren. Daarnaast is het Routebureau Utrecht onder gebracht bij Recreatie Midden-Nederland.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren, onderhouden en exploiteren vele terreinen voor openlucht dagrecreatie, recreatieve routes en routenetwerken. Daarnaast bieden wij diverse mogelijkheden voor wandelen, fietsen en kanovaren. De zorg voor natuur en landschap neemt een belangrijke plaats in. Onder ‘beheren’ verstaan wij ook het houden van toezicht en het handhaven van wet en regelgeving door onze BOA’s, de buitengewone opsporingsambtenaren.

Bedrijfsvoeringsorganisatie
Sinds 1 juli 2016 heeft Recreatie Midden-Nederland een nieuwe rechtsvorm; de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze samenwerkingsvorm is bedoeld voor samenwerking tussen overheden in ondersteunende processen en uitvoerende taken.

Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een vorm van een gemeenschappelijke regeling, die geen openbaar lichaam is maar wel een rechtspersoon. Omdat Recreatie Midden-Nederland de taak heeft om voor de recreatieschappen en het Routebureau Utrecht te zorgen voor een centraal ondergebracht personeelsbeheer, is besloten deze om te zetten in een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Het belangrijkste kenmerk van een bedrijfsvoeringsorganisatie is de eenvoudige bestuursstructuur. Alleen de dagelijkse besturen van de recreatieschappen en gedeputeerde staten van de provincie Utrecht zijn deelnemer aan Recreatie Midden-Nederland.

De bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat uit één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur van Recreatie Midden-Nederland bestaat per 1 juli 2016 uit één lid van het dagelijks bestuur van ieder recreatieschap en één gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Bij het besluit tot omvorming naar een bedrijfsvoeringsorganisatie hebben de deelnemers aan Recreatie Midden-Nederland vastgelegd dat, onder een aantal voorwaarden, Recreatie Midden-Nederland ook incidenteel opdrachten mag uitvoeren voor organisaties die geen deelnemer zijn.

Recreatieterreinen
Wij beheren en onderhouden recreatieterreinen, recreatiecentra, sluizen en een passantenhaven. Met een totale oppervlakte van 665 hectare bieden wij dagelijks een capaciteit voor tienduizenden recreanten. Op de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen voeren wij tevens het vaarwegbeheer uit. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bezoekers in een veilige en plezierige omgeving kunnen recreëren.

Routes
In nauwe samenwerking met vele partners zorgen wij er voor, dat er uitgebreide recreatieve routes en routenetwerken voor wandelen, fietsen en kanovaren beschikbaar zijn in ons werkgebied. Aan de bereikbaarheid van de route(start)punten, ook met het openbaar vervoer, is veel aandacht besteed.