06-12-2017

Met het zetten van 21 handtekeningen is vandaag het »Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gestart. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied. Daarmee worden de Oostelijke Vechtplassen ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten al jaren te wensen over. De betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat ieder voor zich die problemen niet kon oplossen en men besloot om samen aan concrete oplossingen te gaan werken. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld.

Naast het herstel van legakkers, is er het voornemen om 800 ha nieuwe natuur aan te leggen en faunapassages om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook de waterkwaliteit in dit gebied wordt verbeterd. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied te verbeteren. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet uiteindelijk ook leiden tot een economische impuls voor de watersportsector.

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen.

De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

De provincies Noord-Holland en Utrecht.

De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum.

Waternet.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Plassenschap Loosdrecht eo.

De Regio Gooi en Vechtstreek.

De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Vereniging Hiswa.

Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron).

Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV).

Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek.

Vechtplassencommissie.

Toeristische Kanobond Nederland (TKBN).

Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP).

Vereniging Kievitsbuurten.

 

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door:

Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren.

ANWB.