Recreatie Midden-Nederland is voor inkomsten aangewezen op bijdragen van de deelnemende gemeenten en provincies, op opbrengsten uit bijvoorbeeld huren, verpachtingen, leges, entree-, parkeer- en sluisgelden en op subsidies. De deelnemersbijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de recreatieschappen. Dit heeft alles te maken met de maatschappelijke taak van de schappen om te voorzien in openbare basisvoorzieningen, waardoor de mogelijkheden tot het verwerven van eigen inkomsten beperkt zijn.

Minder afhankelijk

De recreatieschappen zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van overheidsgelden en om dekking te zoeken voor nieuwe ontwikkelingen. Alleen zo kan in de groeiende behoefte aan recreatiemogelijkheden worden voorzien.

Meerwaarde voor de recreant

Hiervoor worden ondernemers aangetrokken op recreatieterreinen, die daarmee tevens een meerwaarde voor de recreant toevoegen. Dit gaat niet alleen om horecagelegenheden, maar ook om nieuwe en bijzondere gelegenheden zoals een klimbos, een indoor golf/ski baan of een compleet natuurrecreatie centrum.

Commerciële activiteiten

Commercieel getint terreingebruik wordt gestimuleerd, met inachtneming van een acceptabel evenwicht met het karakter van het terrein en met de omgeving. Hierbij wordt een marktconforme prijsstelling gehanteerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Met de deelnemende gemeenten en provincies, de financiers van Recreatie Midden-Nederland, is overeenstemming bereikt over de aanwending van deze middelen: nieuwe ontwikkelingen.

Op deze wijze is de continuïteit gewaarborgd en kan Recreatie Midden-Nederland toekomstgericht werken.