Op 12 december 2019 is in de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de Plassenraad een notitie aan de orde geweest over de evaluatie van het Besluit Motorboten (BM). In het BM staan de regels voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse plassen. De laatste wijziging van het BM dateert van 2009.

De notitie met bijlagen vindt u onder: »agendapunt 7 van de vergadering van de Plassenraad.

Deze evaluatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag of de regels in het BM in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder voor de komende jaren nog als passend worden ervaren. De tekst van het BM moet actueel zijn en de vaarregels moeten afgestemd zijn op de regels van andere overheden. Ook vinden wij het als nautisch beheerder van groot belang dat regels voor de verschillende gebruikers van het vaarwater bekend en duidelijk zijn en dat overlast en onveilige situaties voorkomen worden.

Voor wij besluiten over mogelijke aanpassingen willen wij graag alle belanghebbenden in de gelegenheid stellen om hun mening en ideeën over de vaarregels voor motorboten op de Loosdrechtse plassen kenbaar te maken. Daarvoor hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. De ingevulde vragenlijst kunt u tot uiterlijk 1 mei 2020 invullen en insturen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden opgenomen in een advies richting het dagelijks bestuur zodat het bestuur deze input mee kan nemen in zijn afweging en besluitvorming.

De besluitvorming over de aanpassingen van het Besluit Motorboten kan medio 2020 plaatsvinden. Mogelijke aanpassingen van het Besluit Motorboten kunnen vervolgens doorwerken in de ontheffingverlening vanaf 1 januari 2021. Belanghebbenden worden over de besluitvorming geïnformeerd.

Enquête evaluatie besluit Motorboten Loosdrecht

Deze evaluatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag of de regels in het Besluit Motorboten van Plassenschap Loosdrecht in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder voor de komende jaren nog als passend worden ervaren.
 • Uw e-mailadres gebruiken wij om dubbele inzendingen te voorkomen en om u te informeren over het vervolg op deze enquête, als u daar behoefte aan hebt. Het is niet verplicht om uw e-mailadres in te voeren.
 • (vanuit welke rol of positie geeft u antwoorden op de vragen?)
 • hoe vaak PER JAAR maakt u gebruik van uw snelvaarontheffing?
 • Op dit moment geldt er overdag een max. vaarsnelheid van 12 km/uur op een afstand van meer dan 100m uit een oever m.u.v. de Stille Plas (max. 9 km/uur). Binnen 100m uit de oever en gedurende de nacht geldt een max. vaarsnelheid van 6 km/uur. Zonder de regels over de genoemde max. snelheden van 12 km/uur en 6 km/uur, geldt er dag en nacht een max. snelheid van 20 km/uur (volgens het binnenvaartpolitiereglement, ook binnen 100m van een oever) m.u.v. de Stille Plas (max. 9 km/uur). Welke max. vaarsnelheid voor het varen met motorboten vindt u wenselijk overdag (van 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang maar nooit na 22.00 uur)?
 • En 's nachts (een half uur na zonsondergang en altijd na 22.00 uur, tot 8.00 uur)?
 • Met een snelvaarontheffing geldt er nu geen max. snelheid. Om excessief snelvaren te voorkomen kan gedacht worden aan het instellen van een max. snelheid voor ontheffinghouders van b.v. 50 km/uur, waarbij waterskiën en wakeboarden goed mogelijk is. Bent u van mening dat er een maximum snelheid voor snelvaren moet komen?
 • Jaarlijks worden er max. 800 particuliere snelvaarontheffingen verleend. Op de wachtlijst staan circa 200 mensen. Wat vindt u een acceptabel max. aantal snelvaarontheffingen?
 • Er is nu geen max. aantal te verlenen dagontheffingen snelvaren. Bent u van mening dat er een max. aantal dagontheffingen moet komen?
 • Ervaart u overlast door snel varende motorboten? Zo ja, welke overlast ervaart u dan? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Ander soort overlast, namelijk:
 • Bent u van mening dat snelvaren op de Loosdrechtse Plassen mogelijk moet blijven?
 • Het gebied waar met een ontheffing snel gevaren kan worden is beperkt tot de 1e t/m 4e plas en de ‘waterskibaan’ op de 5e plas, maar alleen op een afstand van meer dan 100m uit een oever. Bent u van mening dat dit snelvaargebied:
 • *) Als u vindt dat het snelvaargebied moet worden terug gebracht, welke locatie(s) vindt u geschikt voor een snelvaarbaan?
 • De tijden waarop met een ontheffing snel gevaren mag worden zijn nu: van 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang maar nooit na 22.00 uur, en ook niet op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 18.00 uur in de periode tussen 1 mei en 1 oktober alsmede op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag tussen 11.00 en 18.00 uur, en ook niet op de tijdstippen en locaties waar zeilwedstrijden worden gehouden, zie de zeilwedstrijdkalender. Bent u van mening dat de tijdstippen:
 • Mogen wij u eventueel benaderen om uw antwoorden of ideeën nader toe te lichten?