20-03-2020

Enquête over beleid snelvaren Loosdrechtse Plassen

Het plassenschap Loosdrecht e.o. gaat het Besluit Motorboten evalueren en waar nodig aanpassen. De regels, die het plassenschap Loosdrecht e.o. heeft vastgelegd, zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen een prettig verblijf op en rond de Loosdrechtse Plassen te kunnen bieden en om schade aan natuur en omgeving te voorkomen.

In december 2019 is in de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de Plassenraad een notitie aan de orde geweest over de evaluatie van het Besluit Motorboten (BM). In het BM staan de regels voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse plassen. De laatste wijziging van het BM dateert van 2009. Deze evaluatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag of de regels in het BM in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder voor de komende jaren nog als passend worden ervaren. De tekst van het BM moet actueel zijn en de vaarregels moeten afgestemd zijn op de regels van andere overheden. Ook vinden het plassenschap het, als nautisch beheerder, van groot belang dat regels voor de verschillende gebruikers van het vaarwater bekend en duidelijk zijn en dat overlast en onveilige situaties voorkomen worden.

Alle belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun mening en ideeën over de vaarregels voor motorboten op de Loosdrechtse Plassen kenbaar te maken. De notitie over de evaluatie van het Besluit Motorboten en de vragenlijst die bestemd is om meningen en ideeën kenbaar te maken zijn te vinden op »www.recreatiemiddennederland.nl/evaluatie-besluit-motorboten.
De ingevulde vragenlijst kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 worden ingevuld en ingestuurd. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden opgenomen in een advies richting het dagelijks bestuur van het plassenschap, zodat het bestuur deze input mee kan nemen in zijn afweging en besluitvorming.

De besluitvorming over de aanpassingen van het Besluit Motorboten kan medio 2020 plaatsvinden. Mogelijke aanpassingen van het Besluit Motorboten kunnen vervolgens doorwerken in de ontheffingverlening op het snelvaren vanaf 1 januari 2021. Belanghebbenden worden over de besluitvorming geïnformeerd.