05-04-2019

Om vogelnesten maar ook konijnen, hazen, hagedissen, das en vos beter te beschermen is er een voorlichtingscampagne gestart om recreanten in natuurgebieden bewust te maken van de risico’s in het broedseizoen.

De toegangsbepalingen kunnen per gebied verschillen. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsbepalingen te lezen. Recreanten die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring.

Honden de lijn
Om te voorkomen dat dieren verstoord worden, moeten honden worden aangelijnd. Loslopende honden zorgen namelijk voor stress, zeker in de broedtijd. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat deze verhongeren, dat hun eieren niet uitkomen óf dat de eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de ‘Wet natuurbescherming’ in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen.

Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 juli.